Giá vàng online 25/02/2021 - Giá vàng trực tuyến

Kinh doanh

2 tháng trước

Giá Vàng thế giới

Ngày 25/02/2021(đơn vị USD)

 • Hôm nay

  Mua: 1,807.2 (+0)
  Bán: 1,807.2 (+0)
 • Hôm qua

  Mua: 1,807 (+32)
  Bán: 1,807 (+32)
 • Tuần trước

  Mua: 1,775 (-79)
  Bán: 1,775 (-79)
 • Tháng trước

  Mua: 1,854 (+200)
  Bán: 1,854 (+200)

Giá Dầu thế giới

Ngày 25/02/2021(đơn vị USD)

 • Hôm nay

  Mua: 60.82 (+0)
  Bán: 60.82 (+0)
 • Hôm qua

  Mua: 60.82 (-0.43)
  Bán: 60.82 (-0.43)
 • Tuần trước

  Mua: 61.25 (+8.17)
  Bán: 61.25 (+8.17)
 • Tháng trước

  Mua: 53.08 (+2.48)
  Bán: 53.08 (+2.48)

Giá vàng SJC HCM

Ngày 25/02/2021 (đơn vị 1000đ)

 • Hôm nay

  Mua: 55,800 (+0)
  Bán: 56,300 (+0)
 • Hôm qua

  Mua: 55,800 (-250)
  Bán: 56,300 (-200)
 • Tuần trước

  Mua: 56,050 (-50)
  Bán: 56,500 (-100)
 • Tháng trước

  Mua: 56,100 (+9600)
  Bán: 56,600 (+9200)

Giá vàng SJC Hà Nội

Ngày 25/02/2021 (đơn vị 1000đ)

 • Hôm nay

  Mua: 55,800 (+0)
  Bán: 56,320 (+0)
 • Hôm qua

  Mua: 55,800 (-250)
  Bán: 56,320 (-200)
 • Tuần trước

  Mua: 56,050 (-50)
  Bán: 56,520 (-100)
 • Tháng trước

  Mua: 56,100 (+9600)
  Bán: 56,620 (+9200)

Giá vàng ngân hàng SACOMBANK

Ngày 25/02/2021 (đơn vị 1000đ)

 • Hôm nay

  Mua: 55,800 (+0)
  Bán: 56,400 (+0)
 • Hôm qua

  Mua: 55,800 (-500)
  Bán: 56,400 (-350)
 • Tuần trước

  Mua: 56,300 (+10200)
  Bán: 56,750 (+9450)
 • Tháng trước

  Mua: 46,100 (+46100)
  Bán: 47,300 (+47300)

Giá vàng ngân hàng VIETINBANK GOLD

Ngày 25/02/2021 (đơn vị 1000đ)

 • Hôm nay

  Mua: 55,800 (+0)
  Bán: 56,320 (+0)
 • Hôm qua

  Mua: 55,800 (-250)
  Bán: 56,320 (-200)
 • Tuần trước

  Mua: 56,050 (-0)
  Bán: 56,520 (-50)
 • Tháng trước

  Mua: 56,050 (+9950)
  Bán: 56,570 (+9450)

Giá vàng ngân hàng SCB

Ngày 25/02/2021 (đơn vị 1000đ)

 • Hôm nay

  Mua: 55,700 (+0)
  Bán: 56,200 (+0)
 • Hôm qua

  Mua: 55,700 (-200)
  Bán: 56,200 (-100)
 • Tuần trước

  Mua: 55,900 (-200)
  Bán: 56,300 (-300)
 • Tháng trước

  Mua: 56,100 (+10200)
  Bán: 56,600 (+9700)

Giá vàng ngân hàng MARITIME BANK

Ngày 25/02/2021 (đơn vị 1000đ)

 • Hôm nay

  Mua: 55,300 (+0)
  Bán: 56,600 (+0)
 • Hôm qua

  Mua: 55,300 (-150)
  Bán: 56,600 (-150)
 • Tuần trước

  Mua: 55,450 (-350)
  Bán: 56,750 (-150)
 • Tháng trước

  Mua: 55,800 (+9600)
  Bán: 56,900 (+8600)

Giá vàng ngân hàng SHB

Ngày 25/02/2021 (đơn vị 1000đ)

 • Hôm nay

  Mua: 41,300 (+0)
  Bán: 41,820 (+0)
 • Hôm qua

  Mua: 41,300 (-0)
  Bán: 41,820 (-0)
 • Tuần trước

  Mua: 41,300 (-0)
  Bán: 41,820 (-0)
 • Tháng trước

  Mua: 41,300 (-0)
  Bán: 41,820 (-0)

Giá vàng Mi Hồng SJC

Ngày 25/02/2021 (đơn vị 1000đ)

 • Hôm nay

  Mua: 56,000 (+0)
  Bán: 56,300 (+0)
 • Hôm qua

  Mua: 56,000 (-150)
  Bán: 56,300 (-250)
 • Tuần trước

  Mua: 56,150 (-100)
  Bán: 56,550 (+50)
 • Tháng trước

  Mua: 56,250 (+10750)
  Bán: 56,500 (+9500)

Giá vàng PNJ SJC

Ngày 25/02/2021 (đơn vị 1000đ)

 • Hôm nay

  Mua: 55,850 (+0)
  Bán: 56,400 (+0)
 • Hôm qua

  Mua: 55,850 (-150)
  Bán: 56,400 (-150)
 • Tuần trước

  Mua: 56,000 (-100)
  Bán: 56,550 (-50)
 • Tháng trước

  Mua: 56,100 (+10300)
  Bán: 56,600 (+9300)

Giá vàng PHÚ QUÝ SJC

Ngày 25/02/2021 (đơn vị 1000đ)

 • Hôm nay

  Mua: 55,800 (+0)
  Bán: 56,300 (+0)
 • Hôm qua

  Mua: 55,800 (-100)
  Bán: 56,300 (-100)
 • Tuần trước

  Mua: 55,900 (-370)
  Bán: 56,400 (-220)
 • Tháng trước

  Mua: 56,270 (+10270)
  Bán: 56,620 (+9620)

Giá vàng Ngọc Hải SJC HCM

Ngày 25/02/2021 (đơn vị 1000đ)

 • Hôm nay

  Mua: 55,300 (+0)
  Bán: 56,300 (+0)
 • Hôm qua

  Mua: 55,300 (-600)
  Bán: 56,300 (-400)
 • Tuần trước

  Mua: 55,900 (+9900)
  Bán: 56,700 (+9500)
 • Tháng trước

  Mua: 46,000 (+46000)
  Bán: 47,200 (+47200)

Giá vàng PNJ 1L

Ngày 25/02/2021 (đơn vị 1000đ)

 • Hôm nay

  Mua: 54,480 (+0)
  Bán: 55,050 (+0)
 • Hôm qua

  Mua: 54,480 (-100)
  Bán: 55,050 (-150)
 • Tuần trước

  Mua: 54,580 (-220)
  Bán: 55,200 (-100)
 • Tháng trước

  Mua: 54,800 (+9000)
  Bán: 55,300 (+8200)

Giá vàng PNJ Nhẫn 24K

Ngày 25/02/2021 (đơn vị 1000đ)

 • Hôm nay

  Mua: 54,300 (+0)
  Bán: 54,800 (+0)
 • Hôm qua

  Mua: 54,300 (-100)
  Bán: 54,800 (-100)
 • Tuần trước

  Mua: 54,400 (-400)
  Bán: 54,900 (-400)
 • Tháng trước

  Mua: 54,800 (+9000)
  Bán: 55,300 (+8200)

Giá vàng Nhẫn SJC 24K

Ngày 25/02/2021 (đơn vị 1000đ)

 • Hôm nay

  Mua: 54,250 (+0)
  Bán: 54,800 (+0)
 • Hôm qua

  Mua: 54,250 (-100)
  Bán: 54,800 (-100)
 • Tuần trước

  Mua: 54,350 (-350)
  Bán: 54,900 (-300)
 • Tháng trước

  Mua: 54,700 (+8450)
  Bán: 55,200 (+7850)

Giá vàng Nhẫn PHÚ QUÝ 24K

Ngày 25/02/2021 (đơn vị 1000đ)

 • Hôm nay

  Mua: 54,000 (+0)
  Bán: 54,700 (+0)
 • Hôm qua

  Mua: 54,000 (-200)
  Bán: 54,700 (-300)
 • Tuần trước

  Mua: 54,200 (-400)
  Bán: 55,000 (-300)
 • Tháng trước

  Mua: 54,600 (+6900)
  Bán: 55,300 (+6300)

Giá vàng Ngọc Hải 24K HCM

Ngày 25/02/2021 (đơn vị 1000đ)

 • Hôm nay

  Mua: 53,800 (+0)
  Bán: 54,800 (+0)
 • Hôm qua

  Mua: 53,800 (-400)
  Bán: 54,800 (-200)
 • Tuần trước

  Mua: 54,200 (+8400)
  Bán: 55,000 (+8400)
 • Tháng trước

  Mua: 45,800 (+45800)
  Bán: 46,600 (+46600)

Giá vàng PNJ NT 24K

Ngày 25/02/2021 (đơn vị 1000đ)

 • Hôm nay

  Mua: 53,700 (+0)
  Bán: 54,500 (+0)
 • Hôm qua

  Mua: 53,700 (-100)
  Bán: 54,500 (-100)
 • Tuần trước

  Mua: 53,800 (-400)
  Bán: 54,600 (-400)
 • Tháng trước

  Mua: 54,200 (+8400)
  Bán: 55,000 (+8400)

Giá vàng PNJ NT 18K

Ngày 25/02/2021 (đơn vị 1000đ)

 • Hôm nay

  Mua: 39,630 (+0)
  Bán: 41,030 (+0)
 • Hôm qua

  Mua: 39,630 (-70)
  Bán: 41,030 (-70)
 • Tuần trước

  Mua: 39,700 (-300)
  Bán: 41,100 (-300)
 • Tháng trước

  Mua: 40,000 (+6300)
  Bán: 41,400 (+6300)