Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp là gì?

Hồng Như  ●  thứ năm, 08/04/2021 11:45
Tìm hiểu về Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp. Kiến thức Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp về Kinh tế học

Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp là hình thức tổ chức kinh tế tập thể của nông dân lập ra sau khi tiến hành cải cách ruộng đất, ruộng đất đã thuộc sở hữu của nông dân, hình thành trên cơ sở tập thể hoá những tư liệu sản xuất chủ yếu. Được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, tự nguyện, cùng có lợi, và hạch toán kinh tế độc lập. Là đơn vị kinh doanh tự quản lí, có tư cách pháp nhân, có quyền quyết định phương hướng và nhiệm vụ kinh doanh của hợp tác xã, quyết định các hình thức tổ chức, phương pháp quản lí và phân phối trong hợp tác xã. Ngày nay, ở nông thôn Việt Nam, hộ xã viên được xác định là đơn vị kinh tế tự chủ. HTXSXNN hướng hoạt động vào những khâu và lĩnh vực mà hộ xã viên không có điều kiện tự làm hoặc nếu làm thì kém hiệu quả hơn kinh doanh tập thể, chủ yếu là lĩnh vực dịch vụ khoa học - kĩ thuật, cung ứng vật tư, chế biến sản phẩm, lưu thông hàng hoá, vv. Công cuộc hợp tác hoá nông nghiệp, xây dựng hợp tác xã sản xuất nông nghiệp được thực hiện trong phong trào cải tạo xã hội chủ nghĩa từ cuối những năm 50 thế kỉ 20. Có ảnh hưởng to lớn đến việc phát triển cơ sở vật chất kĩ thuật, nâng cao trình độ thâm canh, tích tụ và tập trung hoá sản xuất, khắc phục tình trạng lạc hậu nặng nề về kĩ thuật, sản xuất phân tán, manh mún, tự cấp tự túc và tạo điều kiện phát triển sản xuất đi lên con đường xã hội chủ nghĩa. Tổ chức kinh tế tập thể còn có vai trò to lớn về cải thiện đời sống văn hoá - xã hội, cải biến nông thôn, có vai trò quan trọng bảo đảm sản xuất, đồng thời cung cấp sức người, sức của cho tiền tuyến trong thời gian đất nước có chiến tranh. Nhưng trong quá trình thực hiện, do tư tưởng chủ quan, nôn nóng, muốn cải biến quan hệ sản xuất, đẩy nhanh quá trình xã hội hoá và sản xuất chuyên môn hoá, hiện đại hoá mà coi nhẹ vai trò của yếu tố lực lượng sản xuất, đồng thời do sự hạn chế về kiến thức và khả năng tổ chức, quản lí, cho nên HTXSXNN có nhiều nhược điểm, thể hiện ở sức sản xuất xã hội, hiệu quả kinh tế, nhịp độ phát triển sản xuất giảm dần, số đông hợp tác xã không còn chứng minh được tính ưu việt của phương thức sản xuất mới. Từ đầu những năm 80, bắt đầu quá trình tiến hành những biện pháp đổi mới về tổ chức và quản lí, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, tại Hội nghị 12.1997, và chính phủ đã đề ra chủ trương phát triển mạnh các hình thức kinh tế hợp tác bằng cách chỉnh đốn và chuyển đổi các HTX cũ, phát triển các loại hình hợp tác mới, tiếp tục phát huy vai trò tự chủ của kinh tế hộ nông dân cùng với vai trò của hợp tác xã.

Tin bài liên quan

Quyết toán là gì?

Tìm hiểu về Quyết toán. Kiến thức Quyết toán về Kinh tế học
Kinh tế học
18 giờ trước

Quản lí theo ngành kết hợp với quản lí theo lãnh thổ là gì?

Tìm hiểu về Quản lí theo ngành kết hợp với quản lí theo lãnh thổ. Kiến thức Quản lí theo ngành kết hợp với quản lí theo lãnh thổ về Kinh tế học
Kinh tế học
một ngày trước

Sức mua là gì?

Tìm hiểu về Sức mua. Kiến thức Sức mua về Kinh tế học
Kinh tế học
2 ngày trước

Kinh tế lâm nghiệp là gì?

Tìm hiểu về Kinh tế lâm nghiệp. Kiến thức Kinh tế lâm nghiệp về Kinh tế học
Kinh tế học
2 ngày trước

Lạm phát đình trệ là gì?

Tìm hiểu về Lạm phát đình trệ. Kiến thức Lạm phát đình trệ về Kinh tế học
Kinh tế học
3 ngày trước

Giá vàng